• Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЕЛОКС»,

  Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЕЛОКС» (код за ЄДРПОУ: 14306300, місцезнаходження: 63460, Харківська обл., Зміївський район, селище міського типу Слобожанське, вул. БАЛАКЛІЙСЬКЕ ШОСЕ, буд. 58) надалі за текстом - Товариство), що складається зі Звіту про фінансовий стан станом на 31.12.2019 року, Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2019 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік, Звіту про власний капітал за 2019 рік, а також приміток до фінансової звітності^ включаючи стислий виклад значущих облікових політик та іншої пояснювальної інформації.

  На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у розділі «Основа для висловлення думки» цього Звіту, фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОН ЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЕЛОКС», що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування та надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

  Скачать Отчет аудиторской проверки pdf

 • Про цінні папери та фондовий ринок

  ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» , код ЄДРПОУ 14306300, на виконання вимог ст.39 Закону України « Про цінні папери та фондовий ринок» розкриває структуру власності:

  Структура власності
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЕЛОКС»

  (у разі якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі

  станом  на 31 грудня 2018 року

  Пряме набуття  права власності на пакет акцій 100%    100%    0    100%    —    53300 шт.
  Зазначена інформація розміщена у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті: http://elox.com.ua Дата розміщення: 14.02.2019 року.  Генеральний директор                                                                     Юр’єв В.В.

 • Повідомлення про інформацію

  I. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента
  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
  2. Організаційно-правова форма
  Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження
  63460, смт.Слобожанське, Балаклiйське шосе,58
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи
  14306300
  5. Міжміський код та телефон, факс
  +380574753056 +380574753056
  6. Електронна поштова адреса
  zavod@elox.com.ua

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента
  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
  2. Організаційно-правова форма
  Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження
  63460, смт.Слобожанське,Змiївський район,Харкiвська область,, Балаклiйське шосе, будинок 58
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи
  14306300
  5. Міжміський код та телефон, факс
  0574753056 0574753056
  6. Електронна поштова адреса
  elox@elox.com.ua
   

  II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

  1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.11.2018
    (дата)
  2. Повідомлення опубліковано у*    
    (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
  3. Повідомлення розміщено на сторінці http://elox.com.ua в мережі Інтернет  
    (адреса сторінки)   (дата)

  Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

  № з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
  1 2 3 4 5
  1 29.11.2018 25000365.00 14.12.2018 — 30.03.2019 безпосередньо акціонерам
  Зміст інформації:
  Згiдно Рiшення єдиного акцiонера № 11/18 вiд 29.11.2018 року прийнято рiшення про направлення на дивiденди нерозподiленого прибутку за 2017 рiк в сумi 25000365.00 гривень та встановлено дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 14 грудня 2018 року. Дивiденди виплачуються безпосередньо акцiонеру.
  Строк виплати дивiдендiв з 14 грудня 2018 року по 30 березня 2019 року.
  Форма та порядок виплати дивiдендiв: грошовими коштами, банкiвським переказом на рахунок акцiонера.
  Виплата дивiдендiв допускається кiлькома частками.