I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
2. Код за ЄДРПОУ 14306300
3. Місцезнаходження 63460, Слобожанське, Балаклiйське шосе,будинок 58
4. Міжміський код, телефон та факс +380574753056 +380574753056
5. Електронна поштова адреса zavod@elox.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://elox.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
   

II. Текст повідомлення

Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Тургенєва Володимира Володимировича припинено згiдно Рiшення № 8/18 одного акцiонера вiд 03 жовтня 2018 року. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.Часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду заступника генерального директора ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Повноваження припинено в зв’язку з рiшенням акцiонера. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi — з 27.04.2015 року. Пiсля припинення повноважень , на посаду Голови ревiзiйної комiсiї обрано з 03 жовтня 2018 року Тургенєва В.В.
Повноваження члена ревiзiйної комiсiї Рябоконя Сергiя Вiталiйовича припинено згiдно Рiшення № 8/18 одного акцiонера вiд 03 жовтня 2018 року. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.Часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду директор по виробництву ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Повноваження припинено в зв’язку з рiшенням акцiонера. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi — з 27.04.2015 року. Пiсля припинення повноважень , на посаду члена ревiзiйної комiсiї обрано з 03 жовтня 2018 року Рябокiнь С.В.
Повноваження члена ревiзiйної комiсiї Данiльчук Тетяни Вiкторiвни припинено згiдно Рiшення № 8/18 одного акцiонера вiд 03 жовтня 2018 року. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.Часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Повноваження припинено в зв’язку з рiшенням акцiонера. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi — з 29.03.2017 року. Пiсля припинення повноважень , на посаду члена ревiзiйної комiсiї обрано з 03 жовтня 2018 року Середу А.Г.
Голова ревiзiйної комiсiї Тургенєв Володимир Володимирович обраний згiдно Рiшення № 8/18 одного акцiонера вiд 03 жовтня 2018 року. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.Часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду заступника генерального директора ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, на який обрано посадову особу — до 30 березня 2020 року.
Член ревiзiйної комiсiї Рябокiнь Сергiй Вiталiйович обраний згiдно Рiшення № 8/18 одного акцiонера вiд 03 жовтня 2018 року. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.Часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду директор по виробництву ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, на який обрано посадову особу — до 30 березня 2020 року.
Член ревiзiйної комiсiї Середа Антон Григорович обраний згiдно Рiшення № 8/18 одного акцiонера вiд 03 жовтня 2018 року. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.Часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду головний конструктор ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, на який обрано посадову особу — до 30 березня 2020 року.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Юр’єв Владислав Вiкторович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
        03.10.2018
(дата)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента