Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор Юр’єв Владислав Вiкторович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.04.2018
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14306300
4. Місцезнаходження
Харківська , Змiївський , 63460, смт. Слобожанське, Балаклiйське шосе,будинок 58
5. Міжміський код, телефон та факс
+38054753056 +380574753056
6. Електронна поштова адреса
zavod@elox.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12-04-2018
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.elox.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
4) інформація про похідні цінні папери X
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду X
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Емiтент не отримував лiцензiї ( дозволи) на окремi види дiяльностi. Емiтент не належить до будь-яких об’єднань та не приймав участь у їх створеннi. У Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не вказується. Рейтинг не проводився в жодному з рейтингових агенств, випуск боргових цiнних паперiв емiтент не здiйснював. Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства. Облiгацiї та iншi цiннi папери протягом звiтного року емiтентом не випускалися. Викуп власних акцiй не здiйснювався. Емiтентом не здiйснювався випуск похiдних паперiв та боргових цiнних паперiв. Бланки сертифiкатiв цiнних паперiв у звiтному перiодi не замовлялись. Акцiї iснують у бездокументарнiй формi. Товариство не є фiнансовою установою. Iнформацiю про дату внесення до реєстру власникiв, якi володiють 10 % i бiльше акцiй не вказано, оскiльки рахунки вiдкрито у депозитарнiй установi Ат «УкрСиббанк» м.Харкiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО1 № 111609
3. Дата проведення державної реєстрації
27.01.1999
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
5330000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
118
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.12 виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури
                             27.90 виробництво iншого електричного устаткування
33.14 ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
2) МФО банку
351533
3) поточний рахунок
26005060013329
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
5) МФО банку
351533
6) поточний рахунок
26001052308886

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юр’єв Владислав Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» начальник основного виробництва до 01.04.2009 року. З 01.04.2009 року — генеральний директор ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.02.2017 до 30 квiтня 2019 року
9) Опис
Генеральний директор здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу. На посаду генерального директора особа вперше обрана з 01.04.2009 року. В звiтному перiодi виконував повноваження до 09.02.2017 року на пiдставi Рiшення № 5 вiд 24.02.2016 року. З 09.02.2017 року особу переобрано строком до 30.04.2019 року на пiдставi Рiшення одного акцiонера № 2 вiд 09.02.2017 року. Особа керує поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор знаходиться з Товариством у трудових вiдносинах, оплату працi та премiї отримує згiдно штатного розкладу та положення про премiювання. Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посадовою особою не надається. Повноваження та обов’язки Генерального директора визначаються Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв — генеральний директор ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Згода на розкриття паспортних данних не надана. Часткою у статутногму капiталi Товариства не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колiсник Наталiя Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» з 01.06.2010 року — заступник головного бухгалтера. З 01.10.2012 р.по 09.09.2014 р. виконувала обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» на перiод декретної вiдпустки головного бухгалтера Орiнчак Л.О. В перiодi з 10.09.2014 року по 17.03.2017 року — заступник головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС», з 17.03.2017 року на перiод декретної вiдпустки Орiнчак Л.О. обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.03.2017 на перiод декретної вiдпустки головного бухгалтера Орiнчак Л.О.
9) Опис
Посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера згiдно наказу одноосiбного виконавчого органу — Генерального директора Товариства вiд 14.03.2017 р. № 101/04-1/31 з 17.03.2017 р. Строк , на який обрана особа — на перiод декретної вiдпустки головного бухгалтера Орiнчак Л.О. Повноваження та обов’язки визначаються посадовою iнструкцiєю. Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посадовою особою не надається. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю. Загальний стаж роботи 34 роки. Стаж керiвної роботи — 4 роки. Iнформацiя про перелiк посад, якi обiймала особа на протязi останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» з 01.06.2010 року — заступник головного бухгалтера. З 01.10.2012 р.по 09.09.2014 р. виконувала обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» на перiод декретної вiдпустки головного бухгалтера Орiнчак Л.О.
В перiодi з 10.09.2014 року по 17.03.2017 року — заступник головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС», з 17.03.2017 року на перiод декретної вiдпустки Орiнчак Л.О. обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тургенєв Володимир Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ»ЗАВОД ЕЛОКС» — заступник генерального директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2017 до 14 березня 2019 року
9) Опис
Посадова особа обрана згiдно Рiшення №7 одного акцiонера вiд 29.03.2017 року. Строк, на який обрано особу — до 14 березня 2019 року. Повноваження посадової особи визначаються Статутом Товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю. Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посадовою особою не надається. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть , вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю. Загальний стаж роботи 38 рокiв, стаж керiвної роботи 21 рiк. Iнформацiя про перелiк посад, якi обiймала особа на протязi останнiх п’яти рокiв — заступник генерального директора- директор по маркетингу ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Згода на розкриття паспортних данних не надана. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. На протязi звiтного перiоду на пiдставi Рiшення №7 вiд 29.03.2017 року було припинено повноваження посадової особи, що були їй наданi 27.04.2015 року Рiшенням №7. Згiдно Рiшення №7 вiд 29.03.2017 року посадову особу було обрано на посаду строком до 14.03.2019 року.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябокiнь Сергiй Вiталiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» — директор по виробництву
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.03.2017 до 14.03.2019 року
9) Опис
Посадова особа обрана згiдно Рiшення №7 одного акцiонера вiд 29.03.2017 року. Строк, на який обрана особа — до 14 березня 2019 року. Повноваження посадової особи визначаються Статутом Товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посадовою особою не надається. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть , вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю. Загальний стаж роботи 22 роки, стаж керiвної роботи 13 рокiв. Iнформацiя про перелiк посад, якi обiймала особа на протязi останнiх п’яти рокiв — директор по виробництву ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Згода на розкриття паспортних данних не надана. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. На протязi звiтного перiоду на пiдставi Рiшення №7 вiд 29.03.2017 року було припинено повноваження посадової особи, що були їй наданi 27.04.2015 року Рiшенням №7. Згiдно Рiшення №7 вiд 29.03.2017 року посадову особу було обрано на посаду строком до 14.03.2019 року.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данiльчук Тетяна Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
професiйно-технiчна
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» — бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.03.2017 до 14 березня 2019 року
9) Опис
Посадова особа обрана згiдно Рiшення №7 одного акцiонера вiд 29.03.2017 року. Строк , на який обрана особа — до 14 березня 2019 року. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посадовою особою не надається. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть , вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю. Загальний стаж роботи 39 рокiв, стаж керiвної роботи неповний один рiк. Iнформацiя про перелiк посад, якi обiймала особа на протязi останнiх п’яти рокiв — бухгалтер ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Згода на розкриття паспортних данних не надана. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Юр’єв Владислав Вiкторович 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Колiсник Наталiя Миколаївна 0 0 0 0 0 0
голова ревiзiйної комiсiї Тургенєв Володимир Володимирович 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Рябокiнь Сергiй Вiталiйович 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Данiльчук Тетяна Вiкторiвна 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Фiзична особа 53300 100 53300 0
Усього 53300 100 53300 0

*Для юридичної особи — нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається «фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 23.01.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №1 єдиного акцiонера про залучення для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк аудиторської компанiї ТОВ «Аудиторська фiрма «Фiнансовий експерт» , код ЄДРПОУ 33479808, погодження умов договору.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 09.02.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №2 єдиного акцiонера з питань:
1. Припинити повноваження одноосiбного виконавчого органу Товариства — Генерального директора Юр’єва Владислава Вiкторовича, обраного Рiшенням №5 вiд 24.02.2016 р.
2. Обрати Генеральним директором ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» Юр’єва Владислава Вiкторовича термiном до 30 квiтня 2019 року. З Генеральним директором укладається трудовий договiр.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 09.02.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №3 єдиного акцiонера з питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв на протязi 2017 року. Генеральному директору Юр’єву В.В. погоджується пiдписання договорiв, предметом яких є майно, роботи або послуги. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв становить 500 000 тис.гривень. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 247166 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв становить 202 вiдсотка.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 23.02.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №4 єдиного акцiонера з питань :
1. Приняття рiшення про участь в тендерi на поставку герметичних кабельних введень по Лоту № 10491/763 для енергоблокiв № 3,4 АЕС «Куданкулам».
2. Оформити банкiвську контргарантiю у розмiрi 61924,51 доларiв США для забезпечення заявки участi в тендерi.
3. Надати повноваження Генеральному директору Юр’єву В.В. на укладання та пiдписання договору про надання банкiвської гарантiї, в тому числi визначити самостiйно iстотнi умови таких договорiв, на здiйснення всiх iнших дiй, необхiдних для виконання рiшень , вказанних у цьому Рiшеннi №4.
4. Погодити проект договору про надання банкiвської контргарантiї. У випадку, коли Генеральним директором буде призначено iншу особу — всi рiшення , що ухваленi в цьому Рiшеннi №4 зберiгають свою силу для новопризначеної особи.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 23.02.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 5 єдиного акцiонера про визначення максимальної вартостi цiни договору на поставку по Лоту №10491/763, запит пропозицiй № 785845, в сумi не бiльш як 10 494 000 доларiв США без ПДВ.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 16.03.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 6 єдиного акцiонера про заборону будь-яких платежiв по фонду розвитку Товариства до затвердження плану фонду розвитку акцiонером.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.03.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №7 єдиного акцiонера з питань:
1. Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства , обраних згiдно Рiшення №7 вiд 27.04.2015 року, а саме : Голови ревiзiйної комiсiї Тургенєва В.В., та членiв ревiзiйної комiсiї Рябокiнь С.В., Колiсник Н.М.
2. Обрати ревiзiйну комiсiю у складi 3 особи. Персональний склад ревiзiйної комiсiї : Тургенєв В.В., Рябокiнь С.В., Данiльчук Т.В.
Термiн повноважень ревiзiйної комiсiї — до 14 березня 2019 року. Договiр з кожним членом ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства укладає директор ТОВ «IНТЕРАТОМIНВЕСТ» Чечин В.I., як представник єдиного акцiонера Товариства.
3.Обрати Головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» Тургенєва В.В.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 19.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 8 єдиного акцiонера з питань:
1. Звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийнято рiшення : звiт Виконавчого органу Товариства про господарську дiяльнiсть за 2016 рiк погодити.
2. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийнято рiшення: Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк погодити. Збереження ревiзiйної комiсiї у складi 3-х осiб є доцiльним.
3. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийнято рiшення: результати висновку Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк затвердити.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Прийнято рiшення : рiчний звiт дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити.
5.Розподiл прибутку Товариства , з урахуванням вимог , передбачених законом. Прийнято рiшення: Прибуток за 2014 рiк у сумi 5 800 00 гривень розподiлити на дивiденди. Прибуток за 2015 рiк у сумi 29 111 500 гривень розподiлити на дивiденди. Загальний розмiр чистого прибутку, що направляється на дивiденди становить 34 911 500 гривень. Прибуток за 2016 рiк не розподiляти. Нерозподiлений прибуток за 2016 рiк та за минулi роки в сумi 181655,5 тисяч гривень не розподiляти.
6. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийнято рiшення : Розмiр дивiдендiв на одну акцiю становить — 655 гривень. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на виплдату дивiдендiв 10 травня 2017 року.
Попереднiй перелiк акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв : ТОВ «IНТЕРАТОМIНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36987915. Дивiденди виплачуються грошовими коштами на рахунок акцiонера, який буде в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Строк, протягом якого дивiденди повиннi бути виплаченi: не пiзнiше 30 вересня 2017 року. Виплата дивiдендiв допускається кiлькома частками. У разi вiдчуження акцiонером належних йому акцiй пiсля дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв , але ранiше дати виплати дивiдендiв, право на отримання дивiдендiв залишається в особи, зазначеному у такому перелiку.
7.Прийняття рiшення про Наглядову раду Товариства. Прийнято рiшення: в зв’язку з наявнiстю у Товариствi власникiв акцiй менше 9 осiб, згiдно положень ст.51 Закону України » Про акцiонернi товариства» , наглядова рада в Товариствi не створюється, її повноваження здiйснюються загальними зборами Товариства у формi письмового рiшення , яке приймається одним акцiонером.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 9 єдиного акцiонера з питань:
1. В зв’язку з продовженням термiну подання заявки на участь в запитi по Лоту № 10491/763 , строк дiї гарантiї , продовжити до 08 грудня 2017 року. Усi документи , необхiднi для участi в запитi (тендерi) пiдписує Юр’єв В.В.
2. Надати повноваження Юр’єву В.В. на укладання та пiдписання додаткової угоди до договору про надання банкiвської гарантiї/контргарантiї, будь-яких документiв, що необхiднi для продовження строку дiї гарантiї № 00/0000/0140/290 вiд 07.03.2017 року.
3. Погодити проект додаткової угоди до договору про надання банкiвської контргарантiї. У випадку , коли генеральним директором буде призначено iншу особу — всi рiшення , що прийнятi /ухваленi в цьому Рiшеннi (протоколi) , а також повноваження , що надаються Генеральному директору зберiгають свою силу для новопризначеної особи.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.09.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №10 єдиного акцiонера про участь товариства в конкурсi на право укладання договору на розробку, виготовлення та поставку герметичних кабельних введень по Лоту № 10482/975 К-2-1,2-17. Усi документи для подачi заявки на участь в конкурсi пiдписує Генеральний директор Юр’єв В.В.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.11.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №11 єдиного акцiонера з питань:
1. Внести змiни в ЄДРПОУ у зв’язку зi змiною акцiонера Товариства на пiдставi договору № 171128/1-БВ-1 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 28.11.2017 р., укладеного мiж ТОВ «IНТЕРАТОМIНВЕСТ», код 36987915 та Фiзичною особою. Продаж цiнних паперiв пiдтверджується також випискою про стан рахунку цiнних паперiв станом на 28.11.2017 року, виданої вiддiлом депозитарного облiку цiнних паперiв ПАТ «УкрСиббанк».
2. Проведення державної реєстрацiї змiн до ЄДРПОУ доручити виконавчому органу Товриства — генеральному директору Юр’єву Владиславу Вiкторовичу.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.11.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №12 єдиного акцiонера з питань:
1.Пiдтвердити повноваження одноосiбного виконавчого органу Товариства — Генерального директора Юр’єва Владислава вiкторовича, обраного Рiшенням №2 одного акцiонера вiд 09.02.2017 року.
2. Для забезпечення прийняття оперативних рiшень , пов’язаних з веденням господарської дiяльностi Товариства на протязi 2017 року, пiдтвердити Рiшення №3 одного акцiонера вiд 09.02.2017 року про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 07.12.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 01/17 єдиного акцiонера вiд 07.12.2017 року з питань:
1. В зв’язку з тим, що за пiдсумками участi в запитi пропозицiй по Лоту № 10491/763 ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» присвоєно перше мiсце, планується укласти договiр на поставку герметичних кабельних введень для енергоблокiв № 3,4 АЕС «Куданкулам». Сума правочину 9 330 120,00 доларiв США. Приймається рiшення про погодження ( надання згоди) на укладання ( пiдписання) цього значного правочину.
2. Право на пiдписання, вказаного в цьому Рiшеннi правочину, а також будь-яких iнших документiв, пов’язаних з процедурою його укладання та виконання надається Генеральному директору ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» Юр’єву Владиславу Вiкторовичу.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.09.2010 147/20/1/10 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000085567 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100 53300 5330000 100
Опис Акцiї Товариства були розмiщенi серед засновникiв . Торгiвля на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках , на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента — вiдсутня. Акцiї Товариства не входять до лiстингу/делiстингу жодної фондової бiржi. Проведена дематерiалiзацiя акцiй.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4871 3202 2914 2955 7785 6157
будівлі та споруди 0 0 1468 1509 1468 1509
машини та обладнання 2602 2027 1446 1446 4048 3473
транспортні засоби 411 344 0 0 411 344
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1858 831 0 0 1858 831
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4871 3202 2914 2955 7785 6157
Опис Термiн користування основними засобами : до настання повного зносу. Термiн користування орендованими засобами продовжено до 31 березня 2020 року. Первiсна вартiсть на 31.12.2017 року — 11935 тис.грн. Знос -8733 тис.грн.
Будинки та споруди: первiсна вартiсть — 0, знос -0.
Машини та обладнання : первiсна вартiсть -5633 тис.грн, знос — 3606 тис.грн.
Транспортнi засоби : первiсна вартiсть 1244 тис.грн., знос -900 тис.грн.
Iншi основнi засоби : первiсна вартiсть — 5056 тис.грн.,знос -4225 тис.грн.
Невиробничого призначення : первiсна вартiсть — 2 тис.грн., знос — 2 тис.грн.
Ступiнь зносу — 73%
Ступiнь використання -100%
Обмежень на використання майна емiтент не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 235441 237235
Статутний капітал (тис. грн.) 5330 5330
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5330 5330
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР ( Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Нацiонального положення ( стандарт) бухгалтерського облiку 1″ Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» , затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.2013р. № 73. Визначення вартостi чистих активiв проводилася за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи+ Витрати майбутнiх перiодiв — Довгостроковi зобов’язання — Поточнi зобов’язання — Забезпечення наступних виплат i платежiв — Доходи майбутнiх перiодiв. Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам дiючого законодавства , а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2017 року є 235441 тис.грн. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу , розрахованому на кiнець звiтного перiоду.
Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам дiючого законодавства , а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2017 року є 235441 тис.грн. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу , розрахованому на кiнець звiтного перiоду.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 222 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 20722 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 20944 X X
Опис: Признання, облiк та оцiнка зобов’язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов’язання» . Забезпечень наступних виплат i платежiв не має, довгострокових зобов’язань не має. Оцiнка зобов’язань достовiрно визначена i в фiнансовiй звiтностi достовiрно вiдображенi реальнi розмiри зобов’язань.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 27.33 8,3 тис.шт. 97541.6 86 8,3 тис.шт 97541.6 86
2 27.12 9264,5 тис.грн 9264.5 8 9264,5 тис.грн 9264.5 8

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати та послуги виробничого характеру 44
2 Витрати на оплату працi з вiдрахуванням ЄСВ 16
3 Iншi операцiйнi витрати 40

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб сайт това иства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 09.02.2017 Рiшення єдиного акцiонера № 3 вiд 09.02.2017 року . В звiтному перiодi Товариство мало одного акцiонера , тому повноваження загальних зборiв здiйснювалося акцiонером одноосiбно. 500000 247166 202 майно, роботи або послуги 09.02.2017 http://www.elox.com.ua
Опис:
Рiшення єдиного акцiонера № 3 вiд 09.02.2017 року з питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв на протязi 2017 року. Генеральному директору Юр’єву В.В. погоджується пiдписання договорiв , гранична сукупнiсть вартостi яких становить 500 000 тис.гривень, що в спiввiдношеннi до вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi становить 202 вiдсотка.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 07.12.2017 Рiшення № 01/17 єдиного акцiонера вiд 07.12.2017 року 252932 247166 102 поставка герметичних кабельних введень для спорудження енергоблокiв № 3, 4 АЕС «Куданкулам» 20.12.2017 http://www.elox.com.

ua

Опис:
Згiдно Рiшення одного акцiонера № 01/17 вiд 07.12.2017 року прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, що укладається за пiдсумками участi в запитi пропозицiй на право укладання договору на поставку по Лоту 10491/763 герметичних кабельних введень для спорудження енергоблокiв № 3,4 АЕС «Куданкулам»
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосувала за прийняття рiшення становить 100%, а саме 53300 шт.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
09.02.2017 09.02.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.02.2017 09.02.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
14.03.2017 14.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.03.2017 29.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.04.2017 20.04.2017 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
28.11.2017 29.11.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
07.12.2017 08.12.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ФIНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 33479808
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61057, Україна,м.Харкiв, вул. Чернишевська,10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3631 15.07.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 3631
21.11.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту 1
08.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 08.02.2018
10.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 10.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 20000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 12 11
2 2016 21 20
3 2015 12 11

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi Товариство мало одного акцiонера. Повноваження загальних зборiв здiйснювалося акцiонером одноосiбно. Рiшення з усiх питань оформлювалися письмово. Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi Товариство мало одного акцiонера. Повноваження загальних зборiв здiйснювалося акцiонером одноосiбно. Рiшення з усiх питань оформлювалися письмово. до Товариства з одним акцiонером не застосовується положення статей 33-48 Закону України » Про акцiонернi товариства». Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Прийняття рiшення про укладання значного правочину за пiдсумками торгiв по Лоту № 10491/763. Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства У звiтному перiодi Товариство мало одного акцiонера. Повноваження загальних зборiв здiйснювалося акцiонером одноосiбно. Рiшення з усiх питань оформлювалися письмово, до Товариства з одним акцiонером не застосовується положення статей 33-48 Закону України » Про акцiонернi товариства».
Інше (зазначити)

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради — акціонерів 0
членів наглядової ради — представників акціонерів 0
членів наглядової ради — незалежних директорів 0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася.

 

В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася.
Інші (запишіть) В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася.

 

В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася.
В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася. X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Був укладений договiр мiж емiтентом та аудиторською фiрмою на проведення аудиту за звiтний перiод.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Змiн аудитора не було

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року здiйснювала ревiзiйна комiсiя та незалежна аудиторська компанiя.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Здiйснена перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Емiтент не має Кодексу корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Емiтент не має Кодексу корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Емiтент не має Кодексу корпоративного управлiння.

 

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
Територія за КОАТУУ 6321755600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 27.12
Середня кількість працівників 118
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Балаклiйське шосе, буд. 58, смт.Слобожанське, Змiївський район, Харкiвська обл., 63460
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2120 2644
первісна вартість 1001 4101 5241
накопичена амортизація 1002 1981 2597
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 4871 3202
первісна вартість 1011 12106 11935
знос 1012 7235 8733
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 384 278
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 21741 25621
Усього за розділом I 1095 29116 31745  
II. Оборотні активи
Запаси 1100 53497 54112
Виробничі запаси 1101 26331 23969
Незавершене виробництво 1102 26434 29702
Готова продукція 1103 126 126
Товари 1104 606 315
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 76100 103163
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 3957 7451
з бюджетом 1135 10513 1751
у тому числі з податку на прибуток 1136 2846 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 220
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 72078 55676
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 72078 55676
Витрати майбутніх періодів 1170 1048 1070
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 857 1197
Усього за розділом II 1195 218050 224640  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0  
Баланс 1300 247166 256385  

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5330 5330
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 14000 14000
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1332 1332
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 216567 214773
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 237235 235441  
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0  
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 4204 12080
за розрахунками з бюджетом 1620 112 222
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 105 126
за розрахунками з оплати праці 1630 452 926
за одержаними авансами 1635 4702 7092
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 356 498
Усього за розділом IІІ 1695 9931 20944  
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0  
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0  
Баланс 1900 247166 256385  

 

Примітки Облiкова полiтика в акцiонерному товариствi регламентується чинним законодавством України та наказом «Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку » по Товариству № 101/01-1/04 вiд 03.01.2017 року. Протягом звiтного перiоду до Форми №1 коригувань та змiн не вносилося. Станом на 31.12.2017 року у Товариствi є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 11935 тис.грн. Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та П(С)БО № 7 «Основнi засоби». У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження , реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття , ремонту основних засобiв, iнвентарiзацiї. Iндексацiї основних засобiв в 2017 роцi не було. Амортизацiя (знос) основних засобiв нараховується вiдповiдно до П(С)БО №7 «Основнi засоби» по кожному об’єкту. Вибрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Протягом звiтного перiоду вибраний метод амортизацiї не змiнювався. Довгостроковi бiологiчнi активи станом на 31.12.2017 року вiдсутнi. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 року вiдсутнi. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 року становить 278 тис.гривень. Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2017 року становлять 25621 тис.грн. Загальний показник запасiв станом на 31.12.2017 року збiльшився на 615 тис.грн. та становить 54112 тис.грн. Незавершене виробництво становить станом на 31.12.2017 року 29702 тис.грн., що на 3268 тис.грн. бiльше нiж цей показник на початок звiтного перiоду, готова продукцiя становить на кiнець звiтного перiоду 126 тис.грн., товари — 315 тис.грн. Поточнi бiологiчнi активи вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв виконувалась на основi методу ФIФО — за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi , що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили до Товариства ( вiдображенi у бухгалтерському облiку ), тобто , запаси , якi першими вiдпускаються у виробництво ( продаж, iнше вибуття) , оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої облiкової полiтики. Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2017 роцi не проводилася. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного року не змiнювався. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображається згiдно дiючих нормативних документiв. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги станом на 31.12.2017 року становить 103163 тис.грн., яка збiльшилася на 27063 тис.грн. вiдповiдно до початку звiтного року. Грошовi кошти на рахунках банка в гривневому еквiвалентi становлять 55676 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв на 31.12.2017 року — 1070 тис.грн. Вiдомостi про власний капiтал : Статутний капiтал становить 5330 тис.грн. , який роздiлений на 53300 штук простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 100 гривень. Статутний капiтал повнiстю сплачений , тобто 100 вiдсоткiв. Додатковий капiтал Товариства станом на 31.12.2017 року складає 14000 тис.грн., який протягом звiтного року не змiнювався. Резервний капiтал складає 1332 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець 2017 року становить 214773 тис.грн. загальна сума власного капiталу товариства станом на 31.12.2017 року становить 235441 тис.грн. У звiтному роцi отримано чистий прибуток у сумi 33117 тис.грн. Також у 2017 роцi за рiшенням акцiонера було здiйснено розподiл чистого прибутку минулих рокiв на дивiденди у сумi 34 911,5 тис.грн. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв на протязi 2017 року не нараховувалися. Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО 11 «Зобов’язання». Довгостроковi зобов’язання вiдсутнi на кiнець звiтного року. Поточнi зобов’язання ( кредиторська заборгованiсть) за товари , роботи , послуги становить на кiнець звiтного року 12080 тис.грн.та збiльшилась на кiнець року на 7876 тис.грн. вiдносно початку року. Заборгованiсть по розрахункам з бюджетом збiльшилась на 110 тис.грн. та становить на кiнець року 222 тис.грн.Заборгованiсть по розрахункам з оплати працi станом на 31.12.2017 року становить 926 тис.грн., яка збiльшилась на 474 тис.грн у порiвняннi до початку року. По розрахункам зi страхування заборгованiсть станом на 31.12.2017 року становить 126 тис.грн. Показник загальних поточних зобов’язань станом на 31.12.2017 року становить 20944 тис.грн., який збiльшився на 11013 тис.грн.порiвняно з показником на початок року.
Керівник Юр’єв Владислав Вiкторович
Головний бухгалтер Колiсник Наталiя Миколаївна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 112650 203748
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 57491 ) ( 71200 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 55159 132548
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 27914 20862
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 10148 ) ( 8577 )
Витрати на збут 2150 ( 12738 ) ( 6506 )
Інші операційні витрати 2180 ( 23302 ) ( 7055 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 36885 131272
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 4142 287
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 269 ) ( 25 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 40758 131534
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 7641 24003
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 33117 107531
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 33117 107531

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати 2500 44378 49887
Витрати на оплату праці 2505 13567 14471
Відрахування на соціальні заходи 2510 2659 2823
Амортизація 2515 2696 1752
Інші операційні витрати 2520 37125 15276
Разом 2550 100425 84209

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 53300 53300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 53300 53300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 621.33208 2017.46717
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 621.33208 2017.46717
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть акцiонерного товариства складена на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 року № 996-XIV ( зi змiнами та доповненнями) та згiдно затвердженими нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається вiдповiдно до вимог П(С)БО № 9 «Запаси» . Собiвартiсть реалiзованої продукцiї визначається згiдно П(С)БО №16 «Витрати». До Форми №2 протягом звiтного року коригувань не вносилось. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод становить 112650 тис.грн.Чистий прибуток за 2017 рiк становить 33117 тис.грн.
Керівник Юр’єв Владислав Вiкторович
Головний бухгалтер Колiсник Наталiя Миколаївна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 97824 136589
Повернення податків і зборів 3005 3290 8178
у тому числі податку на додану вартість 3006 3290 8178
Цільового фінансування 3010 0 9
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 9
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 14412 19917
Надходження від повернення авансів 3020 306 562
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1030 3982
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 262 659
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 66830 ) ( 77462 )
Праці 3105 ( 11194 ) ( 12273 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2849 ) ( 3065 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 8659 ) ( 44247 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 5106 ) ( 41130 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 833 ) ( 2 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 2720 ) ( 3115 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5151 ) ( 5607 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 8 ) ( 19 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 37851 ) ( 2868 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -15418 24355
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 12071
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 2071 ) ( 5462 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 16 ) ( 22094 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2087 -15485
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -17505 8870
Залишок коштів на початок року 3405 72078 58110
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1103 5098
Залишок коштів на кінець року 3415 55676 72078

 

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складений за прямим методом.
Керівник Юр’єв Владислав Вiкторович
Головний бухгалтер Колiсник Наталiя Миколаївна

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195        
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295        
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395        
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400        
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

 

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 5330 6 14000 1332 216567 0 0 237235
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 5330 6 14000 1332 216567 0 0 237235
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 33117 0 0 33117
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 34911 0 0 34911
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -1794 0   -1794
Залишок на кінець року 4300 5330 6 14000 1332 214773 0 0 235441

 

Примітки У звiтному 2017 роцi Товариство отримало чистого прибутку у розмiрi 33117 тис.гривень. В звiтному перiодi за рiшенням одного акцiонера було направлено на дивiденди чистий нерозподiлений прибуток минулих рокiв у розмiрi 34911 тис.гривень, тому загальний показник чистого нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2017 року зменшився на 1794 тис.гривень та становить 214773 тис.гривень.
Керівник Юр’єв Владислав Вiкторович
Головний бухгалтер Колiсник Наталiя Миколаївна

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік