Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор       Юр’єв Владислав Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   26.02.2018
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
63460, смт. Слобожанське, Змiївський район, Харкiвська область., Балаклiйське шосе,будинок 58
4. Код за ЄДРПОУ
14306300
5. Міжміський код та телефон, факс
0574753056 0574753056
6. Електронна поштова адреса
elox@elox.com.ua
 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.02.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у*    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://elox.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 23.02.2018 22386000.00 16.03.2018 — 15.07.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Згiдно Рiшення єдиного акцiонера №4/18 вiд 23.02.2018 року нерозподiлений прибуток за 2015 рiк в сумi 22 386 000,00 гривень направлено на дивiденди. Дата складання перелiку осiб,якi мають право на отримання дивiдендiв 15 березня 2018 року. Дивiденди виплачуються безпосередньо акцiонеру.
Строк виплати дивiдендiв з 16 березня 2018 року по 15 липня 2018 року. Форма виплати дивiдендiв- грошовими коштами, банкiвським переказом на рахунок акцiонера. Виплата дивiдендiв допускається кiлькома частками.

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента