Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Юр’єв Владислав Вiкторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

09.02.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

63460, смт Слобожанське, Змiївський район, Харкiвська область, Балаклiйське шосе, будинок 58

4. Код за ЄДРПОУ

14306300

5. Міжміський код та телефон, факс

0574753056 0574753056

6. Електронна поштова адреса

zavod@elox.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09-02-2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 29(2782)  Відомості НКЦПФР

12-02-2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

Главная

в мережі Інтернет

12-02-2018

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

08.02.2018

500000

256385

195

Зміст інформації:

Згiдно Рiшення №2/18 єдиного акцiонера Товариства вiд 08.02.2018 р.прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв на протязi 2018 року , а саме: погодження пiдписання генеральному директору Товариства Юр’єву В.В. правочинiв, предметом яких є майно,продукцiя власного виробництва, роботи або послуги.Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв становить 500 000 тис.гривень.Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 256385 тис.гривень. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв становить 195 вiдсотка.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента