Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Юр’єв Владислав Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 01.03.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14306300
4. Місцезнаходження
Харківська , Змiївський , 63460, Комсомольське, Балаклiйське шосе, буд.58
5. Міжміський код, телефон та факс
0574753056 0574753056
6. Електронна поштова адреса
zavod@elox.com.uaЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.03.2016
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у      
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
4) інформація про похідні цінні папери X
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки 1. Емiтент не отримував лiцензiї ( дозволи) на оеремi види дiяльностi.2. Емiтент не належить до будь-яких об’єднань та не приймав участi у їх створеннi. 3. У Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.4.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не вказується. 5. Рейтинг не проводився в жодному з рейтингових агенств, випуск боргових цiнних паперiв емiтент не здiйснював. 6.Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства.7. Облiгацiї та iншi цiннi папери протягом звiтного року емiтентом не випускалися. 8. Викуп власних акцiй не здiйснювався. 9.Емiтентом не здiйснювався випуск похiдних цiнних паперiв та боргових цiнних паперiв.10.Бланки сертифiкатiв цiнних паперiв у звiтному перiодi не замовлялись. Акцiї iснують у бездокументарнiй формi.11.Товариство не є фiнансовою установою.12.Iнформацiя про дату внесення до реєстру власникiв , якi володiють 10% i бiльше акцiй не вказано, оскiльки рахунки вiдкрито у депозитарнiй установi АТ «УкрСиббанк» м.Харкiв.
     


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №111609
3. Дата проведення державної реєстрації
27.01.1999
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
5330000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
130
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.12 виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури
27.90 виробництво iншого електричного устатковання
33.14 ремонт i технiчне обслуговування електричного устатковання
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
2) МФО банку
351533
3) поточний рахунок
26004052309570
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
5) МФО банку
351533
6) поточний рахунок
26004052309570

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юр’єв Владислав Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» — начальник основного виробництва до 01.04.2009 року. З 01.04.2009 року — генеральний директор ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2015 на 1 рiк
9) Опис
1.Генеральний директор здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу. На посаду генерального директора особа вперше обрана з 01.04.2009 року. В звiтному перiодi за Рiшенням № 5 одного акцiонера вiд 02.04.2015 року переобрано строком на один рiк. Керує поточною дiяльнiстю Товариства.2.Генеральний директор знаходиться з Товариством у трудових вiдносинах, оплату працi та премiї отримує згiдно штатного розкладу та положення про премiювання.Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посадовою особою не надається. Повноваження та обов’язки Генерального директора визначаються Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю.3. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю.
4. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Стаж керiвної роботи- 6 рокiв.5. Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв -генеральний директор ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС».6.Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає.7. Згода на розкриття паспортних даних не надана. 8.Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Орiнчак Лариса Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» — заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.06.2010 безстроково
9) Опис
1.Повноваження та обов’язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. 2. Головний бухгалтер знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством. Оплату працi та премiї отримує згiдно штатного розкладу та положення про премiювання. Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посодовою особою не надається. 3.Змiн у персональному складi визначеної посадової особи не було.4. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю.5. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Стаж керiвної роботи- 5 рокiв. 6. Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв — до 25.02.2010р.- заступник головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС», з 25.02.2010р. до 01.06.2010р. — виконуюча обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС», з 01.06.2010 р. — головний бухгалтер ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». 7.Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає.8. Згода на розкриття паспортних даних не надана.9.Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тургенєв Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» — заступник генерального директора -директор по маркетингу .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 до 27.04.2017 року
9) Опис
1.Посадова особа обрана згiдно Рiшення №7 одного акцiонера вiд 27.04.2015 р. Строк на який обрана посадова особа — до 27.04.2017 року. Повноваження посадової особи визначаються статутом Товариства та положенням про ревiзiйну комiсiю.2.Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посодовою особою не надається. 3. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю.4. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Стаж керiвної роботи- 19 рокiв. 5. Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв : заступник генерального директора-директор по маркетингу ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». 6.Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає.7. Згода на розкриття паспортних даних не надана.8.Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябокiнь Сергiй Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» — директор по виробництву
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 до 27.04.2017 року
9) Опис
1. Посадова особа обрана згiдно Рiшення №7 одного акцiонера вiд 27.04.2015 р. Строк на який обрана посадова особа — до 27.04.2017 року. Повноваження посадової особи визначаються статутом Товариства та положенням про ревiзiйну комiсiю.2.Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посодовою особою не надається. 3. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю.4. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Стаж керiвної роботи- 11 рокiв. 5. Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв : директор по виробництву ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». 6.Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає.7. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колiсник Наталя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» — заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 до 27.04.2017 року
9) Опис
1. Посадова особа обрана згiдно Рiшення №7 одного акцiонера вiд 27.04.2015 р. Строк на який обрана посадова особа — до 27.04.2017 року. Повноваження посадової особи визначаються статутом Товариства та положенням про ревiзiйну комiсiю.2.Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посодовою особою не надається. 3. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю.4. Загальний стаж роботи 32 роки. Стаж керiвної роботи- 2 рокiв.5. Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв : ПрАт «ЗАВОД ЕЛОКС» заступник головного бухгалтера , з 01.10.2012 по 10.09.2014 р. на перiод декретної вiдпустки виконувала обов’язки головного бухгалтера. 6.Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає.7. Згода на розкриття паспортних даних не надана.8. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулаков Вiктор Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» — член ревiзiйної комiсiї, голова ревiзiйної комiсiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2014 до 27.04.2015 року
9) Опис
1.Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї припинено згiдно рiшення №7 одного акцiонера вiд 27.04.2015 року, в зв’язку з переобранням голови ревiзiйної комiсiї. 2. Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посодовою особою не надається. 3. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю 4. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Стаж керiвної роботи- 17 рокiв. 5. Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв : член ревiзiйної комiсiї, голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС».Посади на будь-яких iнших пiдприємствах — головний бухгалтер ЗАТ «Елокс-Пром» . 6.Згоди на розкриття рпаспортних даних не надано.7.Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Барденкова Марина Орестовна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ «ЕЛОКС» — ст.бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2014 до 27.04.2015 року
9) Опис
1.Повноваження посадової соби припинено згiдно рiшення №7 одного акцiонера вiд 27.04.2015 року, в зв’язку з переобранням членiв ревiзiйної комiсiї.2.Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посодовою особою не надається. 3.Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю.4. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Стаж керiвної роботи- 5 рокiв. 5. Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв : член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС», бухгалтер.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах — ст.бухгалтер ЗАТ «Елокс-Пром». 6.Згоди на розкриття рпаспортних даних не надано.7. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Благий Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» — технiчний директор, начальник служби забезпечення якостi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2014 до 27.04.2015 року
9) Опис
1.Повноваження посадової соби припинено згiдно рiшення №7 одного акцiонера вiд 27.04.2015 року, в зв’язку з переобранням членiв ревiзiйної комiсiї. 2.Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посодовою особою не надається. 3. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю.4. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Стаж керiвної роботи- 8 рокiв. 5. Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв : ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» до 31.03.2010 року- технiчний директор, з 01.04.2010 року начальник служби забезпечення якостi . Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 6.Згоди на розкриття рпаспортних даних не надано. 7. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний дииректор Юр’єв Владислав Вiкторович   0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Орiнчак Лариса Олександрiвна   0 0 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Тургенєв Володимир Володимирович   0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Рябокiнь Сергiй Вiталiйович   0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Колiсник Наталя Миколаївна   0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕРАТОМIНВЕСТ» 36987915 61057 Україна Харківська Київський м.Харкiв провулок Театральний ,буд4 53300 100 53300 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 
чергові позачергові
  X
Дата проведення 23.02.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №1 одного акцiонера з питання залучення аудиторської компанiї для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийнято рiшення про заключення договору на аудиторськi послуги з аудиторською фiрмою «Фiнансовий експерт» ( ЄДРПОУ 33479808), форма оплати за послуги: безготiвковий рахунок, 50%- попередня оплата, 50%- пiсля здiйснення аудиторської перевiрки та пiдписання акту приймання-передачi аудиторського висновку.

Вид загальних зборів*

 
чергові позачергові
  X
Дата проведення 23.02.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №2 одного акцiонера з питання стимулювання працiвникiв Товариства, якi займаються збутом продукцiї та впровадженням на ринку об’єктiв атомних станцiй продукцiї з новими технiчними характеристиками. Прийнято рiшення нарахувати винагороду у розмiрi 5% вiд реалiзацiї за 4 кв.2014 рiк.

Вид загальних зборів*

 
чергові позачергові
  X
Дата проведення 24.02.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 3 одного акцiонера з питання про попереднє схвалення значних правочинiв на протязi 2015 року.
Прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, що можуть вчинятися Товариством на протязi 2015 року, а саме: Генеральному директору Юр’єву В.В. погоджується пiдписання договорiв, предметом яких є вартiсть майна, робiт або послуг вартiсть яких становить до 500 000 000 гривень по кожному окремому договору.

Вид загальних зборів*

 
чергові позачергові
  X
Дата проведення 24.02.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 4 одного акцiонера про вчинення правочинiв, у яких є заiнтересованiсть у 2015 роцi, а саме:
Договiр оренди № Е-896 про надання в оренду нежитлового примiщення площею 215 кв. м.,орендна плата за мiсяць- 20425 грн. з ПДВ. Сумма договору за 2015 рiк становить 245100 гривень.
Договiр оренди № Е-897 про надання в оренду комплексу, орендна плата за мiсяць-129243,60 грн.з ПДВ. Сума договору за 2015 рiк становить 1550923,20 грн.
Договiр оренди № Е-898 про надання в оренду майна , орендна плата за мiсяць — 110756,40грн.з ПДВ.
Сума договору за 2015 рiк становить 1329076,80 грн.
Особа, в якої є заiнтересрванiсть- ТОВ «IАI»
Вартiсть договорiв, у яких є заiнтересованiсть, вiдповiдає ринковим цiнам та є звичайною у вiдповiдностi до вимог ПКУ.

Вид загальних зборів*

 
чергові позачергові
  X
Дата проведення 02.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №5 одного акцiонера з питань:
1. Припинення повноваження одноосiбного виконавчого органу Товариства-Генерального директора ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» Юр’єва Владислава Вiкторовича. Прийнято рiшення припинити повноваження Юр’єва В.В., обраного рiшенням загальни[ зборiв Товариства вiд 11.04.2013 року (Протокол №1)
2.Обрати Генеральним директором ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» (одноосiбний виконавчий орган Товариства) —
Юр’єва Владислава Вiкторовича. З Генеральним директором укладається трудовий договiр.
Юр’єв В.В обирається на один рiк. Вiд iменi Товариства договiр з Генеральним директором укладає директор ТОВ «IНТЕРАТОМIНВЕСТ» Чечин В.I.

Вид загальних зборів*

 
чергові позачергові
  X
Дата проведення 03.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 6 одного акцiонера з питання про попереднє схвалення значних правочинiв на протязi 2015 року.
Прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, що можуть вчинятися Товариством на протязi 2015 року, а саме: Генеральному директору Юр’єву В.В. погоджується пiдписання договорiв, предметом яких є вартiсть майна, робiт або послуг вартiсть яких становить до 500 000 000 гривень по кожному окремому договору.

Вид загальних зборів*

 
чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №7 одного акцiонера з питань:
1.Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства про господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Прийнято рiшення:
звiт Виконавчого органу Товариства про господарську дiяльнiсть за 2014 рiк погодити.
2.Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати дiяльностi за 2014 рiк, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнято рiшення: звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати дiяльностi за 2014 рiк погодити, результати висновкiв Ревiзiйної комiсiї затвердити.
3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. Прийнято рiшення: результати рiчного звiту Товариства за 2014 рiк затвердити.
4.Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2014 рiк та нерозподiленого прибутку минулих рокiв.Прийнято рiшення: прибуток за 2014 рiк та нерозподiлений прибуток попереднiх перiодiв не розподiляти.
5.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийнято рiшення: припинити повноваження Голови ревiзiйної комiсiї- Кулакова В.I. та членiв ревiзiйної комiсiї Барденкової М.О. та Благого О.В.
6.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийято рiшення: обрати ревiзiйну комiсiю у складi 3 чол.
Персональний склад ревiзiйної комiсiї: Тургенєв В.В.,Колiсник Н.М.,Рябокiнь С.В.
Термiн обрання комiсiї — до 27.04.2017 року.Договiр з кожним членом ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства укладає директор ТОВ «IНТЕРАТОМIНВЕСТ» Чечин В.I., як представник єдиного акцiонера.
7. Обрання Голови ревiзiйної комiсiї. Прийнято рiшення: обрати Головою ревiзiйної комiсiї Тургенєва В.В.
8.Затвердження кошторису iнших витрат на 2015 рiк. Прийнято рiшення: затвердити кошторис iнших витрат на 2015 рiк в редакцiї, що надана виконавчим органом.

Вид загальних зборів*

 
чергові позачергові
  X
Дата проведення 23.09.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №8 одного акцiонера з питання стимулювання працiвникiв Товариства, якi займаються збутом продукцiї та впровадженням на ринку об’єктiв атомних станцiй продукцiї з новими технiчними характеристиками. Прийнято рiшення нарахувати винагороду у розмiрi 5% вiд реалiзацiї за 2 кв.2015 рiк.

Вид загальних зборів*

 
чергові позачергові
  X
Дата проведення 05.10.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №9 одного акцiонера з питання стимулювання працiвникiв Товариства, якi займаються збутом продукцiї та впровадженням на ринку об’єктiв атомних станцiй продукцiї з новими технiчними характеристиками. Прийнято рiшення нарахувати винагороду у розмiрi 5% вiд реалiзацiї за 3 кв.2015 року.

Вид загальних зборів*

 
чергові позачергові
  X
Дата проведення 25.11.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшеня № 10 одного акцiонера з питань:
1, Приймання участi у торгах по комплекснiй (зведенiй ) програмi пiдвищення безпеки енергоблокiв атомних електростанцiй , Пакет/захiд №123/15207, Запит на пропозицiю № RFP-15207-123-GOODS-1.Прийнято рiшення : приймати участь у торгах,що оголошує ДП «Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя «Енергоатом».
2. Здiйснення оформлення забезпечення заявки на участь у торгах. Прийнято рiшення: здiйснити оформлення забезпечення заявки участi у торгах в АТ «УкрСиббанк» м.Харкiв.
3. Пiдписання договорiв та iнших документiв для участi у торгах. Прийнято рiшення: всi договори,та iншi документи, необхiднi для прийняття участi у торгах та для оформлення забезпечення заявки пiдписує Генеральний директор ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» Юр’єв В.В.

Вид загальних зборів*

 
чергові позачергові
  X
Дата проведення 01.12.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №11 одного акцiонера з питання надання поворотної безпроцентної позики робiтнику Товариства .
Прийнято рiшення: надати робiтнику Товариства поворотну безпроцентну позику для полiпшення житлових умов.

Вид загальних зборів*

 
чергові позачергові
  X
Дата проведення 09.12.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №12 одного акцiонера з питання залучення аудиторської компанiї для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийнято рiшення про заключення договору на аудиторськi послуги з аудиторською фiрмою «Фiнансовий експерт» ( ЄДРПОУ 33479808), форма оплати за послуги: безготiвковий рахунок, 50%- попередня оплата, 50%- пiсля здiйснення аудиторської перевiрки та пiдписання акту приймання-передачi аудиторського висновку.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.09.2010 147/20/1/10 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000085567 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100 53300 5330000.00 100
Опис Акцiї були розмiщенi серед засновникiв.Торгiвля на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента- вiдсутня. Акцiї Товариства не входять до лiстингу/делiстингу у жодної фондової бiржi.Проведена дематериалiзацiя акцiй.
 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2213.000 3160.000 2914.000 2914.000 5127.000 6074.000
будівлі та споруди 0 0 1468.000 1468.000 1468.000 1468.000
машини та обладнання 1491.000 1838.000 1446.000 1446.000 2937.000 3284.000
транспортні засоби 218.000 151.000 0 0 218.000 151.000
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 504.000 1171.000 0 0 504.000 1171.000
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2213.000 3160.00 2914.000 2914.000 5127.000 6074.000
Опис Термiн користування основними засобами: до настання повного зносу.Термiн користування орендованими основними засобами до 30.09.2017 року. Первiсна вартiсть на 31.12.2015 р. — 9424 тис.грн.Знос — 6264 тис.грн.Будинки та споруди: первiсна вартiсть- 0, знос-0. Машини та обладнання: первiсна вартiсть- 4685тис. грн. , знос — 2847 тис.грн.Транспортнi засоби: первiсна вартiсть — 913 тис.грн, знос -762 тис.грн. Iншi виробничi основнi засоби: первiсна вартiсть — 3824 тис.грн, знос — 2653 тис.грн. Основнi засоби невиробничого призначення: первiсна вартiсть -2 тис.грн, знос- 2 тис.грн. Ступiнь зносу 66%
Ступiнь використання 100%. За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 1756 тис.грн., вибуло на суму 231 тис.грн. Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 129717.000 57767.000
Статутний капітал (тис. грн.) 5330000 5330000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5330000 5330000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР ( Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 28.02.2013 року.Визначення вартостi чистих активiв проводилась по формулi: Чистi активи =
необоротнi активи + оборотнi активи + витрати майбутнiх перiодiв — довгостроковi зобов’язання — поточнi зобов’язання — забезпечення наступних виплат i платежiв — доходи майбутнiх перiодiв. Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам дiючого законодавства,а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2015 року є 129717 тис.грн.Розмiр чистих активiв значно бiльший вiд величини статутного капiталу на кiнець звiтного перiоду.
Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам дiючого законодавства,а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2015 року є 129717 тис.грн .Розмiр чистих активiв значно бiльший вiд величини статутного капiталу на кiнець звiтного перiоду.Вартiсть чистих активiв вiдповiдає величинi статутного капiталу на кiнець звiтного перiоду.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 14349 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 12768 X X
Усього зобов’язань X 27117 X X
Опис: Визнання,облiк та оцiнка зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi П(С)БО 11 «Зобов’язання».Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв не має, довгострокових зобов’язань не має.Оцiнка зобов’язань достовiрно визначена i достовiрно вiдображена в фiнансовiй звiтностi. Класифiкацiя та розкриття iнформацiї про зобовязання вiдповiдає нацiональним Положенням ( стандартам) бухгалтерського облiку.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 27.33 7.2 тис.шт. 118952 82 7,2 тис.шт. 118952 82
2 27.12.10 16 шт. 15418 11 16 шт. 15418 11
3 27.12.40 5457,6 тис.грн 5458 4 5457,6 тис.грн. 5458 4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати та послуги виробничого характеру 63
2 Витрати на оплату працi 12
3 Iншi операцiйнi витрати 25

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
02.04.2015 02.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ФIНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 33479808
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61057, Україна, м.Харкiв, вул.Чернишевська,10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3631 15.07.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 259 П 000259 21.04.2015 до 26.04.2020 року
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 12 11
2 2014 2 1
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): В звiтному перiодi Товариство мало одного акцiонера. Повноваження загальних зборiв здiйснювалися акцiонером одноосiбно, рiшення з усiх питань оформлювалися письмово. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): В звiтному перiодi Товариство мало одного акцiонера. До товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України » Про акцiонернi товариства» Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) В звiтному перiодi наглядова рада не створювалась.
В звiтному перiодi наглядова рада не створювалась.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) В звiтному перiодi наглядова рада в товариствi не створювалась.
Інші (запишіть) В звiтному перiодi наглядова рада в товариствi не створювалась.
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) В звiтному перiодi наглядова рада в товариствi не створювалась.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): В звiтному перiодi наглядова рада в товариствi не створювалась.   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) В звiтному перiодi наглядова рада в товариствi не створювалась.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): iнших документiв не має.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) Укладений договiр мiж емiтентом та аудиторською фiрмою.
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Змiн аудитора не було

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснювала ревiзiйна комiсiя та аудиторська фiрма.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Не визначились    

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння.


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
Територія   за КОАТУУ 6321755600
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 27.12
Середня кількість працівників 130  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса Балаклiйське шосе, буд.58, смт.Комсомольське, Змiївський р-н, Харкiвська обл.,63460  
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   V
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 859 686 0
первісна вартість 1001 2425 2435 0
накопичена амортизація 1002 1566 1749 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 30 0
Основні засоби: 1010 2213 3160 0
первісна вартість 1011 7899 9424 0
знос 1012 5686 6264 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 640 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 550 1039 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 15847 12096 0
Усього за розділом I 1095 20109 17011 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 36608 49056 0
Виробничі запаси 1101 12237 18694 0
Незавершене виробництво 1102 23925 29916 0
Готова продукція 1103 139 139 0
Товари 1104 307 307 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 5530 17963 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3020

3696

0
з бюджетом 1135 140 8225 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3549 58110 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 3549 58110 0
Витрати майбутніх періодів 1170 4112 2718 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 191 55 0
Усього за розділом II 1195 53150 139823 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 73259 156834 0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5330 5330 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 6 6 0
Додатковий капітал 1410 14000 14000 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 1332 1332 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 37099 109049 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 57767 129717 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 690 919 0
за розрахунками з бюджетом 1620 703 14349 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 14268 0
за розрахунками зі страхування 1625 536 87 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1411 308 0
за одержаними авансами 1635 11880 10886 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 272 568 0
Усього за розділом IІІ 1695 15492 27117 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 73259 156834 0
Примітки Облiкова полiтика у Товариствi здiйснюється з дотриманням вимог Закону України » Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi » ,нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, керуючись наказом вiд 05.01.2015 року № 101/01-1/10 «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику в 2015 роцi».Станом на 31.12.2015 року у емiтента є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi 9424 тис.грн., нарахований знос- 6264 тис.грн., залишкова вартiсть- 3160 тис.грн. Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно П(С)БУ №7 «Основнi засоби».
Амортизацiя основних засобiв нараховується по кожному об’єкту прямолiнiйним методом вiдповiдно до строку корисного використання кожного об’єкту.Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. Метод амортизацiї на протязi звiтного року не змiнювався. Оцiнка вибуття запасiв виконується по методу ФIФО. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Iнвентарiзацiя основних засобiв,матерiальних цiнностей, нематерiальних активiв, грошових коштiв здiйснена станом на 01.10.2015 року згiдно наказу вiд 23.09.2015 р. № 101/01-1/84.Результати iнвентарiзацiї: надлишкiв та недостач немає.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 року становить 17963 тис.грн, що на 12433 тис.грн. бiльше вiд показника на початок року.
Статутний капiтал Товариства становить 5330 тис.грн, розподiлений на 53300 шт.простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю однiєї акцiї 100 гривень. Статутний капiтал сплачений повнiстю.На протязi звiтного перiоду статутний капiтал не змiнювався. Додатковий капiтал на початок та на кiнець звiтного перiоду становив 14000 тис.грн.Нерозподiлений прибуток на початок звiтного перiоду-37099 тис.грн, на кiнець звiтного перiоду- 109049 тис.грн.На протязi звiтного перiоду нерозподiлений прибуток збiльшився на 71950 тис.грн. Довгострокових зобов’язань i забезпечень станом на 31.12.2015 р. немає. Доходи майбутнiх перiодiв на 31.12.2015 року вiдсутнi.Загальний показник поточних зобовязань станом на 31.12.2015 рiк становить 27117 тис.грн., в тому числi по розрахункам з бюджетом — 14349 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами- 10886 тис.грн.
Керівник Юр’єв Владислав Вiкторович
Головний бухгалтер Колiсник Наталя Миколаївна


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 145911 27801
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 59966 ) ( 14443 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

85945

13358
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 18643 4783
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 7577 ) ( 6404 )
Витрати на збут 2150 ( 5693 ) ( 2790 )
Інші операційні витрати 2180 ( 10739 ) ( 3076 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

80579

5871
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 7754 7814
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 326 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 47 ) ( 29 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

87960

13656
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 15976 1794
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

71984

11862
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 71984 11862
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 51987 14468
Витрати на оплату праці 2505 10287 8458
Відрахування на соціальні заходи 2510 3479 2543
Амортизація 2515 992 961
Інші операційні витрати 2520 15698 7378
Разом 2550 82443 33808
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 53300 53300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 53300 53300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1350.54409 222.5515
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1350.54409 222.5515
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки Фiнансова звiтнiсть Товариства складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно ЗУ «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV ( зi змiнами) та у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.Чистий прибуток за 2015 рiк складає 71984 тис.грн .
Керівник Юр’єв Владислав Вiкторович
Головний бухгалтер Орiнчак Лариса Олександрiвна


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

126969

34648
Повернення податків і зборів 3005 762 642
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 27009 6602
Надходження від повернення авансів 3020 808 45
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 21001 1450
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 77776 )

( 25070 )
Праці 3105 ( 9800 ) ( 6562 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4626 ) ( 2811 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 4556 ) ( 2009 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 2362 ) ( 690 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 2 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 2 ) ( 3 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 11466 ) ( 4851 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 185 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 46 ) ( 26 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 12869 ) ( 10061 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 55410 -8188
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 1971 ) ( 1119 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1971 -1119
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 53439 -9307
Залишок коштів на початок року 3405 3549 12067
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1122 789
Залишок коштів на кінець року 3415 58110 3549
Примітки н/д
Керівник Юр’єв Владислав Вiкторович
Головний бухгалтер Орiнчак Лариса Олександрiвна


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки Звiт про рух грошових коштiв складається за прямим методом.
Керівник Юр’єв Владислав Вiкторович
Головний бухгалтер Орiнчак Лариса Олександрiвна


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 5330 6 14000 1332 37099 0 0 57767
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 5330 6 14000 1332 37065 0 0 57733
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 71984 0 0 71984
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 71984 0 0 71984
Залишок на кінець року 4300 5330 6 14000 1332 109049 0 0 129717
Примітки н/д
Керівник Юр’єв Владислав Вiкторович
Головний бухгалтер Орiнчак Лариса Олександрiвна
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *