Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Юр’єв Владислав Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.03.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14306300
4. Місцезнаходження
Харківська , Змiївський р-н, 63460, смт.Слобожанське, Балаклiйське шосе, 58
5. Міжміський код, телефон та факс
0574753056 0574753056
6. Електронна поштова адреса
zavod@elox.com.uaЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2017
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у      
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://elox.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
4) інформація про похідні цінні папери X
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів    
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість X  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки Емiтент не отримував лiцензiї ( дозволи) на окремi види дiяльностi.2. Емiтент не належить до будь-яких об’єднань та не приймав участi у їх створеннi. 3. У Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.4.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не вказується. 5. Рейтинг не проводився в жодному з рейтингових агенств, випуск боргових цiнних паперiв емiтент не здiйснював. 6.Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства.7. Облiгацiї та iншi цiннi папери протягом звiтного року емiтентом не випускалися. 8. Викуп власних акцiй не здiйснювався. 9.Емiтентом не здiйснювався випуск похiдних цiнних паперiв та боргових цiнних паперiв.10.Бланки сертифiкатiв цiнних паперiв у звiтному перiодi не замовлялись. Акцiї iснують у бездокументарнiй формi.11.Товариство не є фiнансовою установою.12.Iнформацiя про дату внесення до реєстру власникiв , якi володiють 10% i бiльше акцiй не вказано, оскiльки рахунки вiдкрито у депозитарнiй установi АТ «УкрСиббанк» м.Харкiв.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A01 №111609
3. Дата проведення державної реєстрації
27.01.1999
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
5330000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
128
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.12 виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури
27.90 виробництво iншого електричного устаткування
33.14 ремонт i техничне обслуговування електричного устаткування
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти — акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
2) МФО банку
351533
3) поточний рахунок
26004052309570
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
5) МФО банку
351533
6) поточний рахунок
26004052309570

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юр’єв Владислав Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС», начальник основного виробництва до 01.04.2009 р. З 01.04.2009 року — генеральний директор ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2016 до 30 квiтня 2017 року
9) Опис
1.Генеральний директор здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу. На посаду генерального директора особа вперше обрана з 01.04.2009 року. В звiтному перiодi виконував повноваження до 24.02.2016 року на пiдставi Рiшення №5 одного акцiонера вiд 02.04.2015 року.З 24.02.2016 року посадову особу переобрано строком до 30.04.2017 року на пiдставi Рiшення № 5 одного акцiонера вiд 24.02.2016 року. Керує поточною дiяльнiстю Товариства.2.Генеральний директор знаходиться з Товариством у трудових вiдносинах, оплату працi та премiї отримує згiдно штатного розкладу та положення про премiювання.Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посадовою особою не надається. Повноваження та обов’язки Генерального директора визначаються Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю.3. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю. 4. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Стаж керiвної роботи- 7 рокiв.5. Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв -генеральний директор ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС».6.Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає.7. Згода на розкриття паспортних даних не надана. 8.Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Орiнчак Лариса Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС», заступник головного бухгалтера. З 01.06.2010 року- головний бухгалтер ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.06.2010 безстроково
9) Опис
1.Повноваження та обов’язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. 2. Головний бухгалтер знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством. Оплату працi та премiї отримує згiдно штатного розкладу та положення про премiювання. Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посодовою особою не надається. 3.Змiн у персональному складi визначеної посадової особи не було.4. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю.5. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Стаж керiвної роботи- 6 рокiв. 6. Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв: до 25.02.2010р.- заступник головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС», з 25.02.2010р. до 01.06.2010р. — виконуюча обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС», з 01.06.2010 р. — головний бухгалтер ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». 7.Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає.8. Згода на розкриття паспортних даних не надана.9.Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тургенєв Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» — заступник генерального директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 до 27.04.2017 року
9) Опис
Посадова особа обрана згiдно Рiшення №7 одного акцiонера вiд 27.04.2015 р.Строк, на який обрана посадова особа — до 27.04.2017 року.Повноваження посадової особи визначаються статутом Товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю.
2.Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посадовою особою не надається. 3. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю. 4.Загальний стаж роботи 37 рокiв.Стаж керiвної роботи -20 рокiв. 5.Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв- заступник генерального директора-директор по маркетингу ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС».6. Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає. 7. Згоди на розкриття паспортних даних не надана. 8.Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябокiнь Сергiй Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» — директор по виробництву.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 до 27.04.2017 року
9) Опис
Посадова особа обрана згiдно Рiшення №7 одного акцiонера вiд 27.04.2015 р.Строк, на який обрана посадова особа — до 27.04.2017 року.Повноваження посадової особи визначаються статутом Товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю.
2.Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посадовою особою не надається. 3. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю. 4.Загальний стаж роботи 21 рокiв.Стаж керiвної роботи -12 рокiв. 5.Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв- директор по виробництву ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС».6. Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає. 7. Згоди на розкриття паспортних даних не надана. 8.Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колiсник Наталя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» — заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 до 27.04.2017 року
9) Опис
Посадова особа обрана згiдно Рiшення №7 одного акцiонера вiд 27.04.2015 р.Строк, на який обрана посадова особа — до 27.04.2017 року.Повноваження посадової особи визначаються статутом Товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю.
2.Iнформацiя про розмiр отриманої винагороди посадовою особою не надається. 3. Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть, вiдсутня заборона обiймати певну посаду або займатися певною дiяльнiстю. 4.Загальний стаж роботи 33 роки.Стаж керiвної роботи -3 роки. 5.Iнформацiя про перелiк посад, якi особа обiймала на протязi останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» — заступник головного бухгалтера. З 01.10.2012 р. по 10.09.2014 р.виконувала обов’язки головного бухгалтера на перiод декретної вiдпустки Орiнчак Л.О. 6. Посади у будь-яких iнших пiдприємствах не займає. 7. Згоди на розкриття паспортних даних не надана. 8.Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Юр’єв Владислав Вiкторович   0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Орiнчак Лариса Олександрiвна   0 0 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Тургенєв Володимир Володимирович   0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Рябокiнь Сергiй Вiталiйович   0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Колiсник Наталiя Миколаївна   0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕРАТОМIНВЕСТ» 36987915 61057 Україна Харківська Київський м.Харкiв пров. Театральний,4 53300 100 100 53300 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Усього 53300 100 100 53300 0 0 0

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 15.01.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №1 одного акцiонера про вчинення правочинiв , у яких є заiнтересованiсть у 2016 роцi. Приватнi акцiонернi товариства iнформацiю про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не розкривають.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 18.01.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №2 одного акцiонера з питання стимулювання працiвникiв Товариства, якi займаються збутом продукцiї.Прийнято рiшення нарахувати заохочувальнi виплати.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 18.01.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 3 одного акцiонера з питання про попереднє схвалення значних правочинiв на протязi 2016 року.
Генеральному директору Юр’єву В.В. погоджується пiдписання договорiв, предметом яких є вартiсть майна, робiт або послуг , вартiсть яких становить до 500 000 000 гривень по кожному окремому договору.Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 1000 000 тис.грн.Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 156834 тис.грн.Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 638%.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 23.02.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 4 одного акцiонера про погодження кошторису iнших витрат на 2016 рiк.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 24.02.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 5 одного акцiонера:
1. Припинити повноваження одноосiбного виконавчого органу Товариства — Генерального директора Юр’єва Владислава Вiкторовича, обраного рiшенням №5 вiд 02.04.2015 року.
2. Обрати Генеральним директором ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» (одноосiбний виконавчий орган Товариства) —
Юр’єва Владислава Вiкторовича.З Генеральним директором укладається трудовий договiр. Вiд iменi Товариства договiр з Генеральним директором укладає директор ТОВ «IНТЕРАТОМIНВЕСТ» Чечин В.I.
Юр’єв В.В. обирається термiном до 30 квiтня 2017 року.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 24.02.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 6 одного акцiонера:
1.Про пiдтвердження повноважень Генерального директора Юр’єва В.В.на пiдписання договорiв.
2.Про пiдтвердження повноважень Генерального директора Юр’єва В.В.на пiдписання договорiв,заяв та будь-яких документiв, що стосуються участi у торгах Пакет/захiд №123/15207.Оформлення забезпечення заявки на участь у торгах.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.03.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №7 одного акцiонера з питань:
1. Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства про господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Прийнято рiшення: звiт погодити.
2. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати дiяльностi за 2015 рiк, затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї. Прийнято рiшення: звiт Ревiзiйної комiсiї погодити. Результати висновкiв Ревiзiйної комiсiї затвердити.
3.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Прийнято рiшення: Результати рiчного звiту за 2015 рiк затвердити.
4.Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2015 рiк та нерозподiленого прибутку минулих рокiв.Прийнято рiшення:Прибуток за 2015 рiк та нерозподiлений прибуток попереднiх рокiв не розподiляти.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 16.05.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 8 одного акцiонера про нарахування заохочувальних виплат працiвникам, якi займаються збутом продукцiї та впровадженням на ринку продукцiї з новими технiчними характеристиками.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 17.05.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 9 одного акцiонера про благодiйнiсть в 2016 роцi.Прийнято рiшення : для поєднання бiзнесових iнтересiв та iнтересiв соцiального середовища надавати в 2016 роцi благодiйну допомогу.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 02.06.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №10 одного акцiонера з нагоди 25-рiччя ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» про премiювання та оголошення вихiдного дня.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 30.06.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №11 одного акцiонера про нарахування заохочувальних виплат працiвникам , якi займаються збутом продукцiї та впровадженням на ринку продукцiї з новими технiчними характеристиками.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 30.06.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 12 одного акцiонера про виплату премiї у розмiрi не бiльш як два посадових оклада.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 29.08.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №13 одного акцiонера про внесення змiн адреси Товариства в зв’язку з перейменуванням населеного пункту згiдно Постанови Верховної Ради України № 984-VIII вiд 04.02.2016 р.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 29.08.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 14 одного акцiонера про ненарахування премiї деяким працiвникам.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 30.08.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №15 одного акцiонера про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства з урахуванням змiн до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514 — VI (зi змiнами та доповненнями)
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 19.09.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №16 одного акцiонера про оформлення банкiвської гарантiї для забезпечення виконання договору , присудженому по торгам RFP-15207-123-GOODS-1.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 20.09.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення № 17 одного акцiонера про проведення випробувань проходок для дотримання мiжнародних технiчних вимог,збереження конкурентоздатностi.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 11.10.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №18 одного акцiонера про нарахування заохочувальних виплат працiвникам, якi займаються збутом продукцiї та впровадженням на ринку продукцiї з новими технiчними характеристиками.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 11.10.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №19 одного акцiонера про реалiзацiю станка, в зв’язку з недоцiльнiстю проведення ремонту.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 25.10.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №20 про затвердження Бiзнес-Стратегiї Товариства.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 21.12.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення №21 одного акцiонера про нарахування заохочувальних виплат працiвникам, якi займаються збутом продукцiї та впровадженням на ринку продукцiї з новими технiчними характеристиками.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.09.2010 147/20/1/10 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000085567 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100.000 53300 5330000.000 100
Опис Акцiї товариства були розмiщенi серед засновникiв.Торгiвля на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента — вiдсутня.Акцiї товариства не входять до лiстингу/делiстингу жодної фондової бiржи. Проведена дематерiалiзацiя акцiй.
 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3160 4871 2914 2914 6074 7785
будівлі та споруди 0.000 0.000 1468 1468 1468 1468
машини та обладнання 1838 2602 1446 1446 3284 4048
транспортні засоби 151 411 0.000 0.000 151 411
земельні ділянки            
інші 1171 1858   0.000 1171 1858
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
земельні ділянки            
інвестиційна нерухомість            
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 3160 4871 2914 2914 6074 7785
Опис Термiн користування основними засобами: до настання повного зносу.
Термiн користування орендованими засобами до 30 вересня 2017 року
Первiсна вартiсть на 31.12.2016р. – 12106 тис.грн. Знос на 31.12.2016 р.- 7235 тис.грн.
Будинки та споруди : первiсна вартiсть-0, знос — 0
Машини та обладнання : первiсна вартiсть- 5876 тис.грн.,знос – 3274 тис.грн.
Транспортнi засоби: первiсна вартiсть- 1244 тис.грн., знос – 833 тис.грн.
Iншi основнi засоби : первiсна вартiсть-4986 тис.грн., знос -3128 тис.грн.
Невиробничого призначення: первiсна вартiсть — 2 тис.грн, знос – 2тис.грн.
Ступень зносу 60%.
Ступень використання 100%.
Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 237235 129717
Статутний капітал (тис. грн.) 5330 5330
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5330 5330
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2″Баланс»,затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов’язання — Поточнi зобов’язання — Забезпечення наступних виплат i платежiв — Доходи майбутнiх перiодiв
Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам дiючого законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2016р. є 237235 тис. грн. Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485).Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець звiтного перiоду.
Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2016р. є 237235 тис. грн. Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485).Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець звiтного перiоду.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов’язання X 112 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання X 9819 X X
Усього зобов’язань X 9931 X X
Опис: Признання, облiк та оцiнка зобов’язань на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно П(С)БО 11 «Зобов’язання». Забезпечень наступних виплат i платежiв не має, довгострокових зобов`язань не має. Оцiнка зобов’язань достовiрно визначена i в фiнансової звiтностi достовiрно вiдображенi реальнi розмiри зобов’язань. Класифiкацiя та розкриття iнформацiї про зобов`язання, вiдповiдає встановленим нормативам, а саме — нацiональним Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 27.33 10,8 тис.шт 180329 88 10,8 тис.шт 180329 88
2 27.12 16592 тис.грн 16592 8 16592 тис.грн 16592 8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати та послуги виробничого характеру 59
2 Витрати на оплату працi з вiдрахуванням в ЄСВ 21
3 Iншi операцiйнi витрати 20

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 18.01.2016 1000000 156834 638
Опис Згiдно Рiшення № 3 вiд 18.01.2016 р. одного акцiонера Товариства прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв , якi можуть вчинятися на протязi 2016 року. Генеральному директору Товариства Юр’єву В.В. погоджується пiдписання договорiв, предметом яких є майно,роботи або послуги, вартiсть яких становить до 500 000 тис.грн по кожному окремому договору.Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 1000 000 тис.грн.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.01.2016 3125 156834 2
Опис Рiшення про вчинення правочинiв, у яких є заiнтересованiсть прийнято Рiшенням №1 одного акцiонера вiд 15.01.2016 року . Вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства.
2 15.01.2016 4500 156834 3
Опис Рiшення про вчинення правочинiв, у яких є заiнтересованiсть прийнято Рiшенням №1 одного акцiонера вiд 15.01.2016 року . Вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
24.02.2016 24.02.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ФIНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 33479808
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61057, Україна, м.Харкiв,вул.Чернишевська,10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3631 15.07.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 21 20
2 2015 12 11
3 2014 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi Товариство мало одного акцiонера.Повноваження загальних зборiв здiйснювалося акцiонером одноосiбно. Рiшення з усiх питань оформлювалися письмово. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi Товариство мало одного акцiонера.Повноваження загальних зборiв здiйснювалося акцiонером одноосiбно. Рiшення з усiх питань оформлювалися письмово. До Товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акцiонернi товариства» Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Прийняття рiшення про нарахування заохочувальних виплат Так
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради — акціонерів 0
членів наглядової ради — представників акціонерів 0
членів наглядової ради — незалежних директорів 0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася.
Інші (запишіть)  
В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася.   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) В звiтному перiодi наглядова рада не створювалася.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): Iнших документiв немає.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) Був укладений договiр мiж емiтентом та аудиторською фiрмою.
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Змiн аудитора не було.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства здiйснювали ревiзiйна комiсiя та аудиторська компанiя.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Не визначилися    

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Емiтент не має Кодексу корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Емiтент не має Кодексу корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Емiтент не має Кодексу корпоративного управлiння.


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
Територія   за КОАТУУ 6321755600
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 27.12
Середня кількість працівників 128  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса Балаклiйське шосе, буд.58, смт.Слобожанське, Змiївський район, Харкiвська обл, 63460  
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   V
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 686 2120 0
первісна вартість 1001 2435 4101 0
накопичена амортизація 1002 1749 1981 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 30 0 0
Основні засоби: 1010 3160 4871 0
первісна вартість 1011 9424 12106 0
знос 1012 6264 7235 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1039 384 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 12096 21741 0
Усього за розділом I 1095 17011 29116 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 49056 53497 0
Виробничі запаси 1101 18694 26331 0
Незавершене виробництво 1102 29916 26434 0
Готова продукція 1103 139 126 0
Товари 1104 307 606 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 17963 76100 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3696

3957

0
з бюджетом 1135 8225 10513 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 2846 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 58110 72078 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 58110 72078 0
Витрати майбутніх періодів 1170 2718 1048 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 55 857 0
Усього за розділом II 1195 139823 218050 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 156834 247166 0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5330 5330 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 6 6 0
Додатковий капітал 1410 14000 14000 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 1332 1332 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 109049 216567 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 129717 237235 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 919 4204 0
за розрахунками з бюджетом 1620 14349 112 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 14268 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 87 105 0
за розрахунками з оплати праці 1630 308 452 0
за одержаними авансами 1635 10886 4702 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 568 356 0
Усього за розділом IІІ 1695 27117 9931 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 156834 247166 0
Примітки Облiкова полiтика у акцiонерному товариствi регламентується чинним законодавством України та Наказом по Акцiонерному товариствi «Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку»№ 101/01-1/01а вiд 06.01.2016р. Протягом звiтного перiоду зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики. До форми № 1, протягом року коригувань та змiн не вносилось. Станом на 31.12.2016 року у акцiонерному товариствi є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 12106 тис. грн., амортизацiя (знос) яких складає 7235 тис. грн. Залишкова вартiсть становить 4871 тис. грн. Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та П(С)БО № 7 «Основнi засоби». У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Iндексацiї основних засобiв у 2016 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до дiючого законодавства України та П(С)БО № 7 «Основнi засоби» по кожному об’єкту. Методи визначення зносу вибранi у акцiонерному товариствi протягом звiтного перiоду не змiнювались. Довгостроковi бiологiчнi активи станом на 31.12.2016 року вiдсутнi. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2016 року вiдсутнi. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 року 384 тис.грн. Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2016 року21741 тис.грн. Виробничi запаси станом на 31.12.2016 року складають 26331 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiль шилися на 7637 тис. грн. Поточнi бiологiчнi активи станом на 31.12.2016 року вiдсутнi. Незавершене виробництво станом на 31.12.2016 року 26434 тис.грн. Готова продукцiя станом на 31.12.2016 року 126 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилися на 13 тис. грн. Товари станом на 31.12.2016 року 606 тис.грн. Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО — за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили до товариства (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої у акцiонерному товариствi облiкової полiтики. Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2016 роцi не проводилася. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України. Дебiторська заборгованiсть складає 76100 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 58137 тис. грн. Станом на 31.12.2016 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 72078 тис. грн. Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2016 року 857 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2016 року 1048 тис.грн. Вiдомостi про власний капiтал: Статутний капiтал становить 5330 тис.грн., який роздiлений на 53300 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю однiєї простої iменної акцiї 100 (сто) грн. Статутний капiтал повнiстю сплачений у сумi 5330 грн., тобто 100 вiдсоткiв. У акцiонерному товариствi додатковий вкладений капiтал складає 14000 тис. грн., який протягом звiтного перiоду не змiнився. У акцiонерному товариствi резервний капiтал складає 1332 тис. грн., який протягом звiтного перiоду не змiнився. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду 216567 тис.грн. Загальна сума власного капiталу акцiонерного товариства складає 237235 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 107518 тис. грн. Забезпечення наступних витрат i платежiв у звiтному перiод не було. Зобов’язання: Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 «Зобов’язання». Довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2016 року вiдсутнi. Кредиторська заборгованiсть є поточною зi строком виникнення до одного року, а саме: -з товарiв 4204 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 3285 тис.грн., -з бюджетом — 112тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 14237 тис. грн., -зi страхування 105 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 18 тис.грн., -з оплати працi 452 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на144 тис.грн. Iншi поточнi зобов’язання 356 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду зменшилась на 212 тис. грн. Доходи майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2016 року вiдсутнi.
Керівник Юр’єв В.В.
Головний бухгалтер Орiнчак Л.О.


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 203748 145911
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 71200 ) ( 59966 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

132548

85945
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 20862 18643
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 8577 ) ( 7577 )
Витрати на збут 2150 ( 6506 ) ( 5693 )
Інші операційні витрати 2180 ( 7055 ) ( 10739 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

131272

80579
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 287 7754
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 326 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 25 ) ( 47 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

131534

87960
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 24003 15976
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

107531

71984
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 107531 71984
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 49887 51987
Витрати на оплату праці 2505 14471 10287
Відрахування на соціальні заходи 2510 2823 3479
Амортизація 2515 1752 992
Інші операційні витрати 2520 15276 15698
Разом 2550 84209 82443
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 53300 53300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 53300 53300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2017.46717 1350.54409
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 2017.46717 1350.54409
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки Фiнансова звiтнiсть Акцiонерного товариства складена на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього змiн та згiдно з затвердженими Нацiональними Стандартами бухгалтерського облiку для забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв i процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку. Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається вiдповiдно до вимог П(С)БО № 9 «Запаси». Собiвартiсть реалiзованої продукцiї визначається за П (С)БО №16 «Витрати». До форми № 2 протягом року коригувань та змiн не вносилось. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод -203748 тис. грн. Чистий прибуток (ряд2350) за звiтний 2016 рiк становить 107531 тис. грн.
Керівник Юр’єв В.В.
Головний бухгалтер Орiнчак Л.О.


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

136589

126969
Повернення податків і зборів 3005 8178 762
у тому числі податку на додану вартість 3006 8178 0
Цільового фінансування 3010 9 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 9 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 19917 27009
Надходження від повернення авансів 3020 562 808
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 3982 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 659 21001
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 77462 )

( 77776 )
Праці 3105 ( 12273 ) ( 9800 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3065 ) ( 4626 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 44247 ) ( 4556 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 41130 ) ( 2362 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 2 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 3115 ) ( 2 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5607 ) ( 11466 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 19 ) ( 46 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2868 ) ( 12869 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 24355 55410
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 12071 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 5462 ) ( 1971 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 22094 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -15485 -1971
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 8870 53439
Залишок коштів на початок року 3405 58110 3549
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 5098 1122
Залишок коштів на кінець року 3415 72078 58110
Примітки н/д
Керівник Юр’єв В.В.
Головний бухгалтер Орiнчак Л.О.


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки н/д
Керівник Юр’єв В.В.
Головний бухгалтер Орiнчак Л.О.


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» за ЄДРПОУ 14306300
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 5330 6 14000 1332 109049 0 0 129717
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -13 0 0 -13
Скоригований залишок на початок року 4095 5330 6 14000 1332 109036 0 0 129704
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 107531 0 0 107531
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 107531 0 0 107531
Залишок на кінець року 4300 5330 6 14000 1332 216567 0 0 237235
Примітки н/д
Керівник Юр’єв В.В.
Головний бухгалтер Орiнчак Л.О.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік