Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Юр’єв Владислав Вікторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   19.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
63460, смт. Слобожанське, Змiївський р-н, Харківська обл., Балаклійське шосе,58
4. Код за ЄДРПОУ
14306300
5. Міжміський код та телефон, факс
0574753056 0574753056
6. Електронна поштова адреса
zavod@elox.com.uaЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017р
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у*    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://elox.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)


Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 19.04.2017 34911500 11.05.2017 — 30.09.2017 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Згідно Рішення № 8 одного акціонера від 19.04.2017 року прийнято рішення про виплату дивідендів та встановлення дати складання Переліку осіб , які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 10 травня 2017 року. Дивіденди виплачуються грошовими коштами на рахунок акціонера. Виплата дивідендів допускається кількома частками.
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів