Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Юр’єв Владислав Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   29.11.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
63460, смт.Слобожанське, Змiївский р-н,Харкiвська обл., Балаклiйське шосе, будинок 58
4. Код за ЄДРПОУ
14306300
5. Міжміський код та телефон, факс
0574753056 0574753056
6. Електронна поштова адреса
zavod@elox.com.uaЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29-11-2017
   
2. Повідомлення опубліковано у*    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://elox.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи — власника пакета акцій або зазначення «фізична особа» Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 28.11.2017 ТОВ «IНТЕРАТОМIНВЕСТ» 36987915 100 0
Зміст інформації:
Згiдно виписки депозитарної установи АТ «УкрСиббанк» про стан рахунку в цiнних паперах вiд 28.11.2017 року, на пiдставi договору № 171128/1-БВ купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 28.11.2017 року, здiйснено продаж повного пакету акцiй в кiлькостi 53300 штук фiзичнiй особi-нерезиденту України. Пiсля продажу акцiй ТОВ «IНТЕРАТОМIНВЕСТ» вибув зi складу акцiонерiв ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Пiсля продажу акцiй єдиним акцiонером ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» є Фiзична особа-нерезидент.
2 28.11.2017 Фiзична особа н/н 0 100  
Зміст інформації:
Згiдно виписки депозитарної установи АТ «УкрСиббанк»про стан рахунку в цiнних паперах вiд 28.11.2017 року, на пiдставi договору № 171128/1-БВ купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 28.11.2017 року, здiйснено придбання повного пакету акцiй в кiлькостi 53300 штук в ТОВ «IНТЕРАТОМIНВЕСТ». Пiсля придбання акцiй єдиним акцiонером ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» є Фiзична особа-нерезидент.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)