Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» 2. Код за ЄДРПОУ 14306300 3. Місцезнаходження 63460, смт Слобожанське, Змiївський р-н,Харкiвська

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації   1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» 1.2. Організаційно-правова форма емітента    Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента   14306300 1.4. Місцезнаходження емітента  63460 Харківська обл., Зміївський р-н, смт.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор       Юр’єв Владислав Вiкторович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали