Повідомлення про інформацію

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД ЕЛОКС” 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 63460, смт. Слобожанське, Балаклiйське шосе,58 4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14306300 5. Міжміський код та телефон, факс +380574753056 +380574753056 6. Електронна

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД ЕЛОКС” 2. Код за ЄДРПОУ 14306300 3. Місцезнаходження 63460, смт Слобожанське, Змiївський р-н,Харкiвська

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Генеральний директор       Юр’єв Владислав Вiкторович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)